Všeobecné obchodní podmínky
Obchodní společnosti Elbis Sp. z o.o. se sídlem ve městě Bielsko-Biała, ul. Boruty-Spiechowicza 39, Polská republika,
Identifikační číslo: 072698243
Daňové identifikační číslo: PL9372333033
Zapsána v polském Státním Obchodím Rejstříku, VIII Hospodářské Oddělení vedené ve městě Bielsko-Biała, Polsko
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese pro-mimiadum.cz
Telefon: +420 228 880 086
E-mailová adresa: office@pro-mimiadum.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

1. Obchodní podmínky zahrnují pravidla používání internetového obchodu a zásady realizace objednávek zadaných prostřednictvím internetového obchodu, hlášení reklamací a způsobu jejích řešení.
2. Veškerá prezentece zboží umístěna na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Smlouva o koupi zboží nabízeného v internetovém obchodě Pro-mimi a dům je uzavřena okamžikem obdržení řádně vyplněné objednávky.
3. Kupující odesláním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Ustanovení obchodních podmínek jsou součásti kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vznikla po dobu účinností předchozího znění obchodních podmínek.

2. IDENTIFIKACE ZBOŽÍ A CENA

Zboží nabízené v našem internetovém obchodě je náležitě identifikováno a je popsáno názvem, který se však nemusí shodovat s oficiálním názvem výrobce. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho charakteristika. Ceny zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu jsou zobrazovány v českých korunách a zahrnují DPH i vše související poplatky (recyklační poplatek). Uvedené ceny nezahrnují náklady spojené s balením a dodáním zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, když je zboží doručováno na území České republiky Ceny a informace o dostupnosti zboží můžou se měnit několikrát denně. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, když jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Ceny a informace o dostupnosti zboží můžou se měnit několikrát denně. Může se také stát, že v důsledku systémových chyb zboží bude uvedené jako dostupné a přitom fyzicky nebude dostupné. V tomto případě prosíme o pochopení. Internetový obchod pro-mimiadum.cz vyhrazuje si právo do změny cen uvedených na webovém rozhraní bez upozorněni. Změna cen se nevztahuje na objednávky, které už jsou realizovány. V každém případě internetový obchod vyhrazuje si právo na kontrolu objednávky a také její stornování v případech pohybnosti.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky podle Občanského zákoníku ve znění platném od 1.1.2014. Nabídka zboží v rámci internetového obchodu je pouze prezentací nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího).

4. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ:

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Správně zadána objednávka je potvrzena automaticky pomocí e-mailové zprávy na adresu klienta s obsahem: SE ZPRACOVÁVÁ.
Do jednoho pracovního dne od přijetí objednávkového formuláře objednávka je ověřována. Stanovují se individuální detaily týkající se doručení balíku. Ověřování objednávek se provádí pomocí e-mailu případně telefonicky.
Objednávka potvrzena našim obchodem je přijata k realizaci a získává stav: OBJEDNÁVKA POTVRZENÁ
Po zatvrzení objednávky v případě platby převodem objednávka získává stav: ČEKÁ SE NA BANKOVNÍ PŘEVOD
V případě zakázky „na dobírku“ zboží je odesíláno hned po spracování Okamžikem vyslání objednávka získává stav: ODESLÁNO
Zakoupené zboží vysíláme do 5 pracovních dnů ode dne zaúčtování platby za zboží na bankovním účtu našeho obchodu. Náš internetový obchod zaručuje svým zákazníkům rychle a bezpečné dodání objednaného zboží proto využívá kurýrní služby.
POZOR:
Prosíme, kontrolujte balíky v přítomnosti kurýra. V případě poškození kurýr je povinen sepsat prohlášení o škodě. Veškerá mechanická poškození vynikla při přepravě zboží, oznamte do 48 hodin od převzetí dopravci a požádejte o sepsání prohlášení o škodě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č 2000646599/2010 vedený u společnosti FIO BANKA A.S. (dále jen „účet prodávajícího“);
- v hotovosti na dobírku při přebírání zboží od doručovatele v místě určeném kupujícím v objednávce;
- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Elbis sp. z o.o. ul. Boruty-Spiechowicza 39, 43-300 Bielsko- Biała, Polsko
V případě platby převodem na účet čas očekávání prodávajícího na platbu je 5 pracovních dnů. V případě neuhrazení objednávky ve stanoveném termínu objednávka bude automaticky stornována.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, platí i při objednávce po internetu s osobním odběrem v kamenné prodejně. Přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Pokud chcete využít specifikované právo na vrácení, zboží na vlastní náklady pošlete na doručovací adresu prodejce, a ta je:
Elbis sp. z o.o.
Poste restante
737 01 Český Těšín 1
Zboží by měl kupující vrátit s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Vrácené zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. K výrobku přiložte průvodní dopis s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s kopií faktury a číslem bankovního účtu. V průběhu 3 pracovních dnů budeme kontrolovat produkt. Pokud výrobek splňuje výše uvedené požadavky, bude vystaven dobropis. Originál a kopie pošleme Vám doporučeně. Po podepsání opravené faktury odešlete ji na naší adresu. Do 14 pracovních dnů Prodávající je povinen vrátit Vám peníze na váš bankovní účet. Vrácené zboží nám zašlete na vlastní náklady po předchozím kontaktu s námi prostřednictvím e-mailové adresy: office@pro-mimiadum.cz. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li ke zboží poskytnut dárek je kupující povinen se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění seřídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Ustanovení uvedená v čl. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. ZÁRUKA A REKLAMACE

1. Reklamační prohlášení posílejte na e-mailovou adresu: office@pro-mimiadum.cz
2. Všechny výrobky nabízené internetovým obchodem Pro-mimi a dům mají záruku výrobce, dovozce nebo prodejce. Záruční doba u každého produktu je uvedená v popisu na našich webových stránkách. Podrobné podmínky realizace záruky jsou uvedeny v záručním listu, který vydá ručitel. Většina výrobků je zaručena přímo výrobci autorizovaných servisních středisek. Přesné záruční podmínky a adresy servisních středisek naleznete na záručním listu, který je přiloženy k výrobku, jak rovněž na internetových stránkách výrobců.
3. Pro získání informaci o reklamovaném produktu musíte podat:
Úplný název produktu
Číslo transakcí (naleznete v e-mailové správě odesílatele)
Popis poškození
Výše uvedená data pošlete na e-mail:
office@pro-mimiadum.cz
Reklamované zboží pošlete na níže uvedenou adresu:
Elbis sp. z o.o.
Poste restante
737 01 Český Těšín 1
Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob vraceni reklamovaného zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. K reklamovanému zboží je třeba přiložit stručný popis poškození, uvést jaký způsob vyřízení požaduje, doklad o koupi (paragon nebo faktura) a záruční list reklamovaného zboží (pokud byl spolu s výrobkem dodán). Záruka a také právo na odstoupení od smlouvy neplatí, pokud je výrobek mechanický poškozen. Proto vždycky před přijetím zásilky/balíku od kurýra byste měli zkontrolovat, zda obal není poškozen při přepravě. Zejména věnujte pozornost stavu pásku nebo těsnění na obalu. Pokud je obal zásilky poškozený nebo těsnění (pásky) jsou roztržené neměli byste přijímat zásilku a v přítomnosti kurýra sepsat protokol škody, a co nejrychleji obraťte se na prodejce za účelem vyřešit záležitost. Kontrola zásilky/balíku při příjmu je žádoucí s ohledu na připadne nároky zákazníků z důvodu poškození nebo loupeže v dopravě. Opravené zboží bude vráceno na náklady obchodu.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje jsou ve společnosti Elbis Sp. z o.o. chráněny v souladu s platnými právními předpisy, to je: Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
2. Správcem osobních údajů je Elbis Spółka z o.o. se sídlem Gen. Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała, Polská republika.
3. Osobní údaje předávány společnosti Elbis Sp. z o.o. během nákupů, reklamací nebo při využívání webových stránek jsou zpracovány za různými účely:
a) za účelem poskytnutí přístupu potenciálním klientům k internetovému obchodu (registrace v internetovém obchodu, vytvoření účtu v internetovém obchodu) vedenému společností Elbis Sp. z o.o.,
b) za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, včetně — v případě žádosti klienta — zaslání klientovi zakoupeného zboží nebo služby,
c) za účelem vyřízení reklamaci podané klientem i výplaty peněžní částky v případě odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží),
d) za účelem zasílání obchodního sdělení včetně novinek, obchodní nabídky, akčních nabídek společnosti Elbis Sp. z o.o. klientům, kteří vyjádřili zájem o zasílání obchodního sdělení,
e) za účelem zodpovězení dotazů zaslaných společnosti Elbis Sp. z o.o. zájemcem ve formě papírové korespondence nebo z využitím kontaktního formuláře na webových stránkách.
4. Předání osobních údajů je dobrovolné, ale nepředání údajů má za následek nemožnost registrace, založení účtu, uzavření a plnění kupní smlouvy, vyřízení reklamace a výplaty peněžní částky v případě odstoupení od kupní smlouvy, zasílání obchodního sdělení a zodpovězení dotazů.
5. Klient má právo získat přístup k osobním údajům, které se jej týkají, má též právo požádat o opravu, výmaz, omezení jejich zpracování nebo vnést námitku proti zpracování a podat stížnost u dozorového úřadu.
6. Klient má právo kdykoliv odvolat souhlas na další zpracování jeho osobních údajů, které předal za účelem registrace či zasílání obchodního sdělení.
7. Společnost Elbis Sp. z o.o. zajišťuje bezpečnost osobních údajů zavedením vhodných technických a organizačních opatření, aby osobní údaje byly zpracovány v souladu s GDPR, včetně zásad souvisejících se zpracováním: legality, spolehlivosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, správnosti, omezení časového zpracování, zvláštní péči, aby osobní údaje byly:
a) zpracovány v souladu s právními předpisy,
b) získávány pouze pro konkrétní a zákonný účel a další zpracování se provádělo způsobem, který je slučitelný s tímto účelem,
c) přesné, aktuální a adekvátní,
d) zpracovány pouze po dobu, která je nezbytná,
e) zpracovány v souladu s právy, která se vztahují k osobám, kterých osobní údaje jsou zpracovány,
f) bezpečně ukládány.
8. Přístup k osobním údajům zpracovaných společností Elbis Sp. z o.o. mají jedině osoby, které se zavázaly k zachování tajemství při zpracování osobních údajů a které byly správcem písemně oprávněné ke zpracování osobních údajů i subjekty, které zpracují osobní údaje za základě smluv uzavřených písemnou formou.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Popisy a fotografie produktů zveřejněných na našich webových stránkách jsou poskytovány výrobci a dodavateli. Navzdory nejlepšímu úsilí ve vývoji specifikací, nemůžeme zaručit, že zveřejněné specifikace a obrázky obsahují nedostatky nebo chyby. V případě pochybností kontaktujte nás. Všechny termíny definované v těchto obchodních podmínkách a také na internetových stránkách obchodu se týkají pracovních dnů.
Jak reklamovat dodané zásilky s poškozením nebo úbytkem obsahu? Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Adresát může také postoupit zásilku na reklamaci odesilateli. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem. Případně se můžete obrátit na naše reklamační oddělení: e-mail: office@pro-mimiadum.cz
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.